กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

suparat

นางสาวสุภารัตน์ ปาละลี
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

suwanna

นางสาวสุวัลณา ศิริเวช
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

show-picture

นายกิติพงษ์  สัพโส
ค.ม.(นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

6.Jutarmart

นางสาวจุฑามาศ สุมนนอก
ค.บ.(เกษตรศาสตร์)
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1