กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

srithong01

นายศรีทอง ลีทอง 
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

suparat

นางสาวสุภารัตน์ ปาละลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
(หลักสูตรและการสอน)

suwanna

นางสาวสุวัลณา ศิริเวช
ตำแหน่ง ครู
ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.)
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

kitipong-200x250

นายกิติพงษ์  สัพโส
ตำแหน่ง ครู
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

6.Jutarmart

นางสาวจุฑามาศ สุมนนอก
ตำแหน่ง ครู
ครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)