กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูจิระ

นายจิระ ราชโยธา
วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

suparat

นางสาวสุภารัตน์ ปาละลี
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูจุ

น.ส.จุรารัตน์  อัครพิน
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ

S__10149904

นางสาวจุฑามาศ สุมนนอก
ค.บ.(เกษตรศาสตร์)
ครู