กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายศรีทอง ลีทอง 
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

no-phatthra

นางพัทธรา โนนคู่เขตโขง 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรม)

ka-jongjit

นางจงจิตร แก้วพเนา 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

prapaporn-2

นางประภาพร สาขามุละ 
ครูชำนาญการพิเศษ
คหกรรมศาสตร์บัณฑิต(คศ.บ.)

suwanna

นางสาวสุวัลณา ศิริเวช
ครูชำนาญการ
ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.)
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

เอ้-ปกติขาว

นายกิติพงษ์  สัพโส
ตำแหน่ง ครู
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

6.Jutarmart

นางสาวจุฑามาศ สุมนนอก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)