กีฬาภายใน

11- 13 ก.ย. 62 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 “ชมพูฟ้าต้านยาเสพติด” นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือด้วยดี