กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

น.ส.กรศิริ พิลารักษ์
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

anurak_wa

นายอนุรักษ์ วภักดิ์เพชร
ค.ม.(การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

sirilux

น.ส.ศิริลักษณ์ ทิพม่อม
ปร.ด.(การบริหารและพัฒนาการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

wuttipong.-2

นายวุฒิพงษ์  สุทธิโคตร
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

sr-akdech

นายอัคเดช ศรีพรหม
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการ

kanokpit

น.ส.กนกพิชญ์  ชาติชำนิ
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการ

วายุพา

น.ส.วายุพา พลศักดิ์ขวา
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการ

warunthon

น.ส.วรันธร  ศรีสาคร
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูผู้ช่วย

ครูจูน

น.ส.กุลนิษฐ์  เทศน์เรียน
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูผู้ช่วย