กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศิริลักษณ์ ทิพม่อม
ปร.ด.(การบริหารและพัฒนาการศึกษา)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

po-rabiab

นางระเบียบ ป้อมไชยา 
ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ

anurak_wa

นายอนุรักษ์ วภักดิ์เพชร
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

konsiri

นางสาวกรศิริ พิลารักษ์
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

wuttipong.-2

นายวุฒิพงษ์  สุทธิโคตร
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครู ชำนาญการพิเศษ

sr-akdech

นายอัคเดช ศรีพรหม
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

kanokpit

นางสาวกนกพิชญ์  ชาติชำนิ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

วายุพา

นางสาววายุพา พลศักดิ์ขวา
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

warunthon

นางสาววรันธร  ศรีสาคร
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย