กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศิริลักษณ์ ทิพม่อม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ปร.ด.(การบริหารและพัฒนาการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ar-warunee

นางวารุณี อาจหาญ 
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

po-rabiab

นางระเบียบ ป้อมไชยา 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

Keatgamol

นายเกียรติกมล  นาจาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

anurak_wa

นายอนุรักษ์ วภักดิ์เพชร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คณิตศาสตร์
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.)

konsiri

นางสาวกรศิริ พิลารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คณิตศาสตร์

wuttipong.-2

นายวุฒิพงษ์  สุทธิโคตร 
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)

sr-akdech

นายอัคเดช ศรีพรหม 
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คณิตศาสตร์

kanokpit

น.ส.กนกพิชญ์  ชาติชำนิ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คณิตศาสตร์

nicharat

นางณิชารัตน์ ทองมาก
พนักงานราชการ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คณิตศาสตร์