ครูใจดีมอบเงินรางวัลให้นักเรียน

12 มิ.ย.2562 คุณครู 3 ท่าน เสียสละทรัพย์ส่วนตัว มอบเงินให้นักเรียนเพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2561 สูงเกิน 80 % และได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจสำหรับครูผู้สอน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ,วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ รวม 40 คน ดังนี้ 1. คุณครูระเบียบ ป้อมไชยา(คณิตฯ) มอบให้ 10 คน เป็นเงิน 2,500 บาท 2. คุณครูพรทิพย์ พานิล(ภาษาไทย) มอบให้ 27 คน เป็นเงิน 7,800 บาท 3. คุณครูสุจิตรา วภักดิ์เพชร(วิทย์) มอบให้ 3 คน เป็นเงิน 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,800 บาท