งานแห่เทียนเข้าพรรษาปี 2562

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ เป็นสถานที่จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลพรรณานิคมและเทศบาลพรรณานคร โรงเรียนได้จัดทำเทียนและเข้าร่วมขบวนแห่กับชุมชน จำนวน 6 คุ้มวัด เพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ซึ่งผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศเทียนและขบวนแห่สวยงาม