ต้อนรับคณะโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

13 ส.ค. 62 โรงเรียนได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA โดยการนำของรองวัชระ  บุรีมาต และรองวรพงษ์ บุญรักษา บรรยากาศเป็นไปแบบกัลยาณมิตร