ต้อนรับผอ.สมใจ อุดมศรี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  คณะครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ต้อนรับผู้อำนวยการสมใจ  อุดมศรี  ที่ได้ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์คนใหม่ และมีผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ร่วมให้กำลังใจหลายท่าน