นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

IMG_2307

น.ส.นันทิยา  จันทร์ฤาชัย (ปาล์ม)
คบ. ปี 5  วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

IMG_2308

นายธวัชชัย  ทองวงษา (โจ้)
คบ.ปี 5  วิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

IMG_2309

นายธนกฤต ธนวิชัยกุล (บูม)
คบ.ปี 5  วิชาเอกพลศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี

IMG_2310

นายจักรกฤษณ์  นาคเสน (เบนซ์)
คบ.ปี 5  วิชาเอกพลศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี