นักเรียนแลกเปลี่ยนจากนิวซีแลนด์

นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจากนิวซีแลนด์ ชื่อ Ms. Hollie Anderson (น้องภูไท) ซึ่งจะมาเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ระหว่างวันที่ 3 ม.ค.-2 ก.พ. 2562  โดยพักอยู่ที่บ้านครูอนุรักษ์-ครูสุจิตรา  วภักดิ์เพชร