นิเทศการสอน

7 ส.ค. 62 ศึกษานิเทศก์ จาก สพม.23 จำนวน 7 ท่าน เข้านิเทศการสอนครูทุกกลุ่มสาระฯในโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือด้วยดี