ประชุมครูร.ร.มัธยมศึกษาสังกัด อ.พรรณานิคม

5 ก.ค. 62 เวลา 13.00-15.30 น. โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด จัดทำโครงการประชุมพบปะร่วมสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดอำเภอพรรณานิคม ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  (นายศิริศักดิ์  หาดทวายกาญจน์) เป็นประธานและบรรยายพิเศษ จากนั้นนายสาทิน  ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ในนามคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ได้บรรยายเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับทราบ