ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว

วันที่ 19 ก.ค.62 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้เข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ระดับทอง โดยคณะกรรมการประเมิน จาก สพม.23 จำนวน 3 ท่านได้แก่ นางกนกกร  ทองทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ,นางกันยกร  แก้วคำแสน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวพรวิภา  หาญมนตรี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ