ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (ScQA)

8 ส.ค. 62 โรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม  ตรวจเยี่ยม  และประเมินผล  การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ (Thailand Award : TQA) ในระดับ ScQA