ครูแนะแนว

sompit

นางสมพิศ  กางทอง
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

papatsara

นางสาวปภัสรา  เตียงพลกรัง
(กศ.บ.)จิตวิทยาการแนะแนว
ตำแหน่ง ครู คศ.1