ผู้บริหาร

ผอ

นางสาวสมใจ  อุดมศรี
บริหารการศึกษาดุษฎีบัณฑิต(ศษ.ด.)
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รอง กิติพงศ์ เวทย์บูชา

นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการกลุุ่มบริหารงานบุคล

Keatgamol

นายเกียรติกมล  นาจาน
การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

รอง สกณธ์

สิบเอกสกณธ์ ศรีมุกดา
การบริหารการศึกษา(ค.ม.)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

totsapon2

นายทศพล พยัคฆพงศ์
เทคโนโลยีการศึกษา(กศ.ม.)
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุุ่มบริหารทั่วไป

ครูอุกฤษ
นายอุกฤษ มะโนชัย
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
รักษาการรอง ผอ.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน