ผู้บริหาร

นายสาทิน  ไชยรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กศ.ม. การบริหารการศึกษา

นายเรือง เซ็นนิล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

นางเพชรสุดา  จันทรังษี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

นายบุญเจริญ เกื้อทาน 
รักษาการรอง ผอ.กลุุ่มบริหารงานทั่วไป
ศษ.ม.(พลศึกษา)

นางเจริญรัตน์ เพ็ญศิริ 
รักษาการรอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)

นายคมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
รักษาการรอง ผอ.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)