ผู้บริหาร

ผอ

นางสาวสมใจ  อุดมศรี
ศษ.ด.(บริหารการศึกษา)
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รอง กิติพงศ์ เวทย์บูชา

นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
รองผู้อำนวยการกลุุ่มบริหารงานบุคล

Keatgamol

นายเกียรติกมล  นาจาน
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

รอง สกณธ์

สิบเอกสกณธ์ ศรีมุกดา
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

totsapon2

นายทศพล พยัคฆพงศ์
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุุ่มบริหารทั่วไป

augrit

นายอุกฤษ มะโนชัย
ค.บ.(สังคมศึกษา)
รักษาการรอง ผอ.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน