กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

sompit

นางสมพิศ  กางทอง
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

papatsara

นางสาวปภัสรา  เตียงพลกรัง
กศ.บ.(จิตวิทยาการแนะแนว)
ครู