กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

26379

นายสิทธิชัย  อุสาพรม
(ค.ม.) การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

ni-prouwporn

นางสาวพราวพร นิลเขต 
(ค.ม.)ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ครูชำนาญการพิเศษ

titaporn

นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยเชษฐ์ 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

pr-nichira

นางนุจิรา ประทุม 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

waruntita

นางสาววรันต์ฐิตา ชาวดง
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Orawan

นางสาวอรวรรณ  กวนเวียงจันทร์
ศศบ. (ภาษาจีน)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

wipaporn

นางสาววิภาพร  บาลลา
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Tanaporn-2

นางสาวธนาพร  พิมพานนท์
(ภาษาจีน)
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง