กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

26379

นายสิทธิชัย  อุสาพรม
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

ni-prouwporn

น.ส.พราวพร นิลเขต 
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการพิเศษ

titaporn

น.ส.ฐิตาภรณ์ ไชยเชษฐ์ 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

pr-nichira

นางนุจิรา ประทุม 
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการพิเศษ

waruntita

น.ส.วรันต์ฐิตา ชาวดง
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ครู

Orawan

น.ส.อรวรรณ  กวนเวียงจันทร์
ศศบ.(ภาษาจีน)
ครู

wipaporn

นางสาววิภาพร  บาลลา
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ครูผู้ช่วย

S__2129938

น.ส.ถนิษฐา ปะมาระเต
ศศ.บ.(ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร)
ครูอัตราจ้าง