กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

26379

นายสิทธิชัย  อุสาพรม
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

su-somjintana

นางสมจินตนา สุทธิสุวรรณ 
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ni-prouwporn

นางสาวพราวพร นิลเขต 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)

titaporn

นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยเชษฐ์ 
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

pr-nichira

นางนุจิรา ประทุม 
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
(หลักสูตรและการสอน)

waruntita

นางสาววรันต์ฐิตา ชาวดง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

Orawan

นางสาวอรวรรณ  กวนเวียงจันทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ศศบ. (ภาษาจีน)

Tanaporn-2

นางสาวธนาพร  พิมพานนท์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(ภาษาจีน)