กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

norapong

นายนรพงษ์ปณต นรสาร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)ภาษาไทย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

pa-pornthip

นางพรทิพย์ พานิล 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ

phonpon

นายพูนพล จองกัลยา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สุขศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ

patajitra

นางสาวภัทรจิตรา  ผ่านสุวรรณ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ครูชำนาญการพิเศษ

Waraporn

นางสาววราพร  การุญ 
การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

Tidarat

นางสาวธิดารัตน์  ไชยบุญตา
บริหารการศึกษา (ศษ.ม)
ตำแหน่ง ครู  ชำนาญการพิเศษ

parichat-sri

นางสาวปาริชาติ ศรีหาทน 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ภาษาไทย
ตำแหน่ง พนักงานราชการ