กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

norapong

นายนรพงษ์ปณต นรสาร
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
 ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

pa-pornthip

นางพรทิพย์ พานิล 
ค.บ.(ภาษาไทย)
ครูชำนาญการพิเศษ

phonpon

นายพูนพล จองกัลยา 
ค.บ.(สุขศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

patajitra

น.ส.ภัทรจิตรา  ผ่านสุวรรณ
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
ครูชำนาญการพิเศษ

Waraporn

น.ส.วราพร  การุญ 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

Tidarat

น.ส.ธิดารัตน์  ไชยบุญตา
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

parichat-sri

น.ส.ปาริชาติ ศรีหาทน 
ค.บ.(ภาษาไทย)
พนักงานราชการ