กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

phavate

นายนรพงษ์ปณต นรสาร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

pa-pornthip

นางพรทิพย์ พานิล 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ภาษาไทย

phonpon

นายพูนพล จองกัลยา 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สุขศึกษา

patajitra

นางสาวภัทรจิตรา  ผ่านสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

parichat-sri

นางสาวปาริชาติ ศรีหาทน 
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ครุศาสตรบัณฑิต(คบ.) ภาษาไทย