วีดีโอรายงานการป้องกันโรค Covid 19

 

วีดีโอนิเทศการสอนและการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)