กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพนาวัลย์ งอสอน 
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.(เคมี) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

lha-pornsiri

นางพรศิริ หล้ามงคล 
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.(ชีววิทยา)

kanitta

น.ส.กนิษฐา  กลยนี
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วท.บ.เคมี

sujittra

นางสุจิตรา วภักดิ์เพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. (วิทย์ทั่วไป)
คม. (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)

pakdee

นางภักดี  อามาตรมนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

phuksa

นางสาวพฤกษา ปากหวาน
ครู อันดับ คศ.2
ครุศาสตรบัณฑิต(วทบ.) (ฟิสิกส์)

2019-09-18.

นายธีรพงษ์  สุธรรม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) (ฟิสิกส์)

pensiri

นางเพ็ญสิริ  พิชัย
ครู อันดับ คศ.2
ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์)

nittaya

น.ส.ณัฐวรัญช์พร สังคณิตย์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)

bubpa

นางบุบผา ทะวะบุตร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)