กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพนาวัลย์ งอสอน
ค.บ.(เคมี)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

lha-pornsiri

นางพรศิริ หล้ามงคล
ค.บ.(ชีววิทยา)
ครูชำนาญการพิเศษ

kanitta

น.ส.กนิษฐา  กลยนี
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วท.บ.เคมี
ครูชำนาญการพิเศษ

sujittra

นางสุจิตรา วภักดิ์เพชร
คม. (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

pakdee

นางภักดี  อามาตรมนตรี
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ครูชำนาญการพิเศษ

phuksa

นางสาวพฤกษา ปากหวาน
ครุศาสตรบัณฑิต(วทบ.) (ฟิสิกส์)
ครู ชำนาญการพิเศษ

pensiri

นางเพ็ญสิริ  พิชัย
ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์)
ครู ชำนาญการพิเศษ

nittaya

น.ส.ณัฐวรัญช์พร สังคณิตย์
ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ครู ชำนาญการ

ครูกุ้ง

นางบุบผา ทะวะบุตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1

ชุติญา

นางสาวชุติญา  เกตวงษา
วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร)
ครู คศ.1
(มาช่วยราชการ)

 

2019-09-18.

นายธีรพงษ์  สุธรรม
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) (ฟิสิกส์)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย