กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพนาวัลย์ งอสอน
ค.บ.(เคมี)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

kanitta

น.ส.กนิษฐา  กลยนี
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

sujittra

นางสุจิตรา วภักดิ์เพชร
ค.ม.(การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

pakdee

นางภักดี  อามาตรมนตรี
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ครูชำนาญการพิเศษ

phuksa

น.ส.พฤกษา ปากหวาน
ค.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์))
ครูชำนาญการพิเศษ

pensiri

นางเพ็ญสิริ  พิชัย
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

8973

นางดวงใจ  จันทวงค์
ค.บ.(ชีววิทยา)
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูผาสุข

นายผาสุข  นาโควงค์
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ครูชำนาญการพิเศษ

nittaya

น.ส.ณัฐวรัญช์พร สังคณิตย์
วท.บ.(เคมี)
ครูชำนาญการ

suwanna

น.ส.สุวัลณา ศิริเวช
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ครูชำนาญการ

show-picture

นายกิติพงษ์ สัพโส
ค.ม.(นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ

ครูกุ้ง

นางบุบผา ทะวะบุตร
ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์))
ครูชำนาญการ
(ไปช่วยราชการ ร.ร.อุดรพิทยานุกูล)

ครูอ๊อฟ

น.ส.อัจฉริยา​ ปาระพิมพ์
ค.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์)
ครูชำนาญการ

ชุติญา

น.ส.ชุติญา  เกตวงษา
วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร)
ครู
(มาช่วยราชการ)

 

2019-09-18.

นายธีรพงษ์  สุธรรม
ค.บ.(ฟิสิกส์)
ครู