วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปีพุทธศักราช 2564  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
 3. พัฒนาคุณภาพวิชาการและการจัดการเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
 6. บริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 7. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้อย่างมีคุณภาพ
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  จริยธรรมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทุกระดับการประเมิน  และมีการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม
 4. ผู้เรียนมีผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสัมพันธ์ตามหลักสูตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 5. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมีคุณภาพ  สมรรถนะในระดับสูง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 6.  จัดสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย