วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  มุ่งพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา ส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมตามวิถีพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
  2. จัดการระบบบริหารให้เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามมาตรฐานสากล
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
  4. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดมทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ (Goal)

  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้อย่างมีคุณภาพ
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  จริยธรรมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทุกระดับการประเมิน  และมีการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม
  4. ผู้เรียนมีผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสัมพันธ์ตามหลักสูตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  5. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมีคุณภาพ  สมรรถนะในระดับสูง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  6. จัดสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย

สมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core Competencies): ความเป็นเลิศทางภาษา  มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามวิถีพอเพียง  โดยใช้การขับเคลื่อน 3 ระบบ คือ
1.
ระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality Management System)
2. ระบบการเรียนรู้ (Learning System)
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care System)

วัฒนธรรมขององค์กร    ที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา คือ รู้รักสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

ค่านิยม (Values) ค่านิยมของโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ที่ถือปฏิบัติ  คือ  มีคุณธรรมและความโปร่งใส ใส่ใจบุคลากร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูภูมิปัญญา สร้างคุณค่าต่อสังคม ซึ่งค่านิยมดังกล่าว ถือเป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียนให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ ผสานกับทิศทางการบริหารของโรงเรียน คือ PWJ RLE Model และใช้ระบบ IPO และ วงจรคุณภาพของ เดมิ่ง PDCA  เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในโรงเรียน