กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายทศพล พยัคฆพงศ์ 
ครูชำนาญการพิเศษ
เทคโนโลยีการศึกษา(กศ.ม.)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

somsak

นายสมศักดิ์ ทองแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)(ดนตรีศึกษา)

suparat

นางสาวสุภารัตน์ ปาละลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
(หลักสูตรและการสอน)

Jongkon

นางสาวจงกล ภิรมย์กิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)ทัศนศิลป์

Bank.-1

นายพัฒน์พงษ์  คำชนะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)(ดนตรีสากล)