กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Jongkon

นางสาวจงกล ภิรมย์กิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)ทัศนศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายทศพล พยัคฆพงศ์ 
ครูชำนาญการพิเศษ
เทคโนโลยีการศึกษา(กศ.ม.)

somsak

นายสมศักดิ์ ทองแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)(ดนตรีศึกษา)

Bank.-1

นายพัฒน์พงษ์  คำชนะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)(ดนตรีสากล)

S__10461223

นายมาทิว ละออ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)(นาฎศิลป์)