กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางรัตนา แพงดี
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

la-boonwarang

นางบุญวรางค์ เหลาพรม
การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

sale

นายสาลี่ กางทอง 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาชุมชน)
ครูชำนาญการพิเศษ

siriwan

นางสาวศิริวรรณ ซาระวงค์
ศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต (ศษ.ม.)
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูอุกฤษ

นายอุกฤษ มะโนชัย
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

piyatida

นางสาวปิยะธิดา เหมะธุลิน
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

arinda

นางสาวอรินทร์ดา ธนะภูมิชัย
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

sompit-172x230

นางสมพิศ  กางทอง
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

Benchamart

นางสาวเบญจมาศ  ปรีวิลัย
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ครูผู้ช่วย

titaree

นางสาวฐิตารีย์ หัสนิสัย
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
พนักงานราชการ