กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางรัตนา แพงดี 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

la-boonwarang

นางบุญวรางค์ เหลาพรม 
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา)

sale

นายสาลี่ กางทอง 
ครูชำนาญการพิเศษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาชุมชน)

siriwan

นางสาวศิริวรรณ ซาระวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต (ศษ.ม.)

augrit

นายอุกฤษ มะโนชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

piyatida

นางสาวปิยะธิดา เหมะธุลิน 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

arinda

นางสาวอรินทร์ดา ธนะภูมิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

sompit-172x230

นางสมพิศ  กางทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

Benchamart

นางสาวเบญจมาศ  ปรีวิลัย
ครูผู้ช่วย
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

titaree

นางสาวฐิตารีย์ หัสนิสัย
พนักงานราชการ
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)