กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

น.ส.ศิริวรรณ ซาระวงค์
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

pa-rattana

นางรัตนา แพงดี
ค.บ.(คหกรรมศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ

la-boonwarang

นางบุญวรางค์ เหลาพรม
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

sale

นายสาลี่ กางทอง 
ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)
ครูชำนาญการพิเศษ

augrit

นายอุกฤษ มะโนชัย
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

piyatida

น.ส.ปิยะธิดา เหมะธุลิน
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

arinda

นางสาวอรินทร์ดา ธนะภูมิชัย
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

sompit-172x230

นางสมพิศ  กางทอง
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

Benchamart

นางเบญจมาศ  ภูดวงจิต
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครู

titaree

นางสาวฐิตารีย์ หัสนิสัย
ค.บ.(สังคมศึกษา)
พนักงานราชการ