สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน : ตราเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร  ล้อมรอบด้วยลายกนก

ตราประจำโรงเรียน :  ตราสัญลักษณ์ สพฐ. และมีชื่อโรงเรียน
พรรณาวุฒาจารย์

อักษรย่อของโรงเรียน
ภาษาไทย       : พ.ว.จ.
ภาษาอังกฤษ  :  P.W.J.

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : “สุขภาพดี  มีคุณธรรม”

คติพจน์ : ปัญฺฺญ นรนํ  รตนํ
“ปัญญา  คือแก้วของนรชน”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : “ถิ่นธรรม  นำวิถีพุทธ”

สีประจำโรงเรียน  :  ชมพู – ฟ้า
                                 สีชมพู  หมายถึง  ความสดใส  ความบริสุทธิ์
                                 สีฟ้า     หมายถึง  ความใฝ่ฝันอันสูงสุด

ปรัชญาโรงเรียน   :  ประพฤติดี  มีความรู้  สู้ปัญหา

คำขวัญโรงเรียน :   จรรยาดี  มีวิชา  กีฬาเก่ง  เคร่งวินัย