กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นางอรัญญา ยุทธปรีชานันท์ 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

S__24010761

นายอิทธิฤทธิ์  สมงาม
ค.บ.(พลศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูเนาะ

นายปัญญาวุธ จันทรังษี
ค.บ.(พลศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

Jukjuk

นายวรสิทธิ์ พรหมมา
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)
ครูชำนาญการ

Jass

นายพฤษภา คะตะวงค์
ค.บ.(พลศึกษา)
ครูผ