กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นางอรัญญา ยุทธปรีชานันท์ 
(ศษ.ม.)การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ittirit_somngam

นายอิทธิฤทธิ์  สมงาม
ค.บ.(พลศึกษา)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

punyawut

นายปัญญาวุธ จันทรังสี
ค.บ.(พลศึกษา)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

Jukjuk

นายวรสิทธิ์ พรหมมา
(วท.ม.)วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

Jass

นายพฤษภา คะตะวงค์
ค.บ.(พลศึกษา)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย