กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นางอรัญญา ยุทธปรีชานันท์ 
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ittirit_somngam

นายอิทธิฤทธิ์  สมงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
(คบ.พลศึกษา)

punyawut

นายปัญญาวุธ จันทรังสี
ครูชำนาญการพิเศษ
คบ. พลศึกษา