เกษียณสุข เกษมสันต์ 2562

30 ก.ย. 62 ชาวพรรณาวุฒาจารย์ ร่วมใจจัดงาน “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจ พ.ว.จ.” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 8 ท่าน ได้แก่ รองผอ.เรือง เซ็นนิล , รก.รองผอ.บุญเจริญ เกื้อทาน , รก.รองผอ.คมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร , รก.รองผอ.เจริญรัตน์ เพ็ญศิริ , คุณครูจงจิตร แก้วพเนา , คุณครูจันทิรา กิจเจริญ , คุณครูพรรณิภา จันทวงค์ และคุณครูพัทธรา โนนคู่เขตโขง  งานจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการสมเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้เกษียณอายุราชการ