งานเกษียณอายุราชการ ปี2563

     วันที่ 28 กันยายน 2563 และ วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. นายสาทิน  ไชยรา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 2. นางเพชรสุดา  จันทรังษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
3. นางวารุณี  อาจหาญ รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 4. นางสมจินตนา  สุทธิสุวรรณ รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 5. นายศรีทอง  ลีทอง ครูชำนาญการพิเศษ