เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  จัดส่งตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปี เดินรณรงค์ในเขตเทศบาลพรรณานิคม เวลา 07.30 – 09.00 น. ซึ่งได้รับความสนใจจากพ่อค้า ประชาชน เป็นอย่างดี