เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2562

ท่านผู้อำนวยการ , รองผู้อำนวยการ และคณะครู มาดูแลความเรียบร้อย และต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รั้วโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน