เอกสารดาวน์โหลด

@ คู่มือจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน 2563
@ แบบบันทึกและแบบสรุปผลการเรียนประจำรายวิชา
@ เกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาภายใน 2562
@ รายงานการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
@ รายงานสรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน 2562
@ คำสั่งครูผู้สอน ปี 2562
@ คำสั่งครูผู้สอน ปี 2561
@ คำสั่งครูผู้สอน ปี 2560
@ คำสั่งครูผู้สอน ปี 2559
@ คู่มือนักเรียนปีการศึกษา 2561
@ หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551
@ รวมหลักสูตรที่จัดอบรมครูครบวงจร
@ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทย์ฯ และภูมิศาสตร์
@ การนำ มฐ.และ ตชว.คณิตฯ วิทย์ (ปรับปรุง 2560) สู่การปฏิบัติ