ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน 2563
รายงานผลการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2563
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง 2563
แบบรายงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียนปี 2563
คู่มือจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน 2563
แบบบันทึกและแบบสรุปผลการเรียนประจำรายวิชา
เกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาภายใน 2562
รายงานการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
รายงานสรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน 2562
คำสั่งครูผู้สอน ปี 2562
คำสั่งครูผู้สอน ปี 2561
คำสั่งครูผู้สอน ปี 2560
คำสั่งครูผู้สอน ปี 2559
คู่มือนักเรียนปีการศึกษา 2561
หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551
รวมหลักสูตรที่จัดอบรมครูครบวงจร
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทย์ฯ และภูมิศาสตร์
การนำ มฐ.และ ตชว.คณิตฯ วิทย์ (ปรับปรุง 2560) สู่การปฏิบัติ