แนะนำครูใหม่ ปีการศึกษา 2562

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ แนะนำครูใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ปีการศึกษา 2562