สพม.สกลนคร ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด19